Instrukcja instalacji i uruchomienia Ge Je1234lwh

Instalacja i uruchomienia Ge Je1234lwh jest prosta i szybka. Wystarczy pobrać oprogramowanie z oficjalnej strony internetowej Ge Je1234lwh i postępować zgodnie z instrukcją. Po pobraniu i zainstalowaniu oprogramowania należy uruchomić aplikację i wprowadzić wymagane informacje. Następnie aplikacja zacznie wykonywać wymagane czynności, takie jak konfiguracja sieci, instalacja sterowników i inne. Po zakończeniu procesu instalacji i konfiguracji można uruchomić aplikację i korzystać z niej.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i uruchomienia Ge Je1234lwh

Instrukcje montaż i uruchomienia szlabanów Came serii GARD w języku polskim.G4040-(PL) -automatyczny szlaban drogowyG4000-(PL)-automatyczny szlaban drogowy(fundament)G12000-(PL)-szlaban drogowyG6000-(PL)-szybka bariera drogowaG2500-(PL)-szybka bariera drogowa

Automatyczny szlaban drogowy

GARD 4

Cod. 119GT80
ver. 0. 1
06/05
(C) CAME
CANCELLI
AUTOMATICI

WA NE ZALECENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI
NIEPRAWOIDŁWY MONTA MO E DOPROWADZIĆ DO POWA NYCH
USZKODZEŃ, PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ ZAWARTYCH W INSTRUKCJI.
TEN DOKUMENT PRZEZNACZONY JEST WYŁACZNIE DLA INSTALATORÓW LUB
WYKFALIFIKOWANEGO PERSONELU.

1. LEGENDA

Tym symbolem oznaczono miejsca, które nale y przeczytać ze szczególna uwaga.
Tym symbolem oznaczono miejsca poświecone bezpieczeństwu.
Tym symbolem oznaczono uwagi, które nale y przekazać u ytkownikowi
2. PRZEZNACZENIE I OGRANICZENIA STOSOWANIA.
2. 1 Przeznaczaczenie
Bariera GARD 4 została zaprojektowana do u ytku na prywatnych lub publicznych
parkingach, dla zabezpieczenia terenów przedsiębiorstw itp. U ytkowanie tego produkty w celu
innym ni wspomniany oraz instalowanie w sposób niezgodny z niniejszą instrukcji jest
niedozwolony. 2 Ograniczenia w stosowaniu
Bariera zamyka przejazd o szerokości do 3, 75 m licząc od obrysu szlabanu,
zamkniecie /otwarcia regulowanym od 2 do 6 sek.

z czasem

3. NORMY BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie spełnia następujące normy dla niego przewidziane: EN 12978, UNI EN 954-1,
CEI EN 60335-1, UNI EN 12453.
4. OPIS PRODUKTU.

Szlaban GARD 4 został zaprojektowany i wykonany przez CAME CANCELLI AUTOMATICI
S. p. A zgodnie z obowiązującymi normami. Gwarancja: 12 miesiące w przypadku braku ingerencji
stron trzecich w konstrukcje i konfigurację szlabanu.
Obudowa wykonana jest z malowanej, galwanizowanej stali grubości 2, 5mm lub stali
nierdzewnej grubości 2mm z wykończeniem AISI 304. Wewnątrz obudowy znajduję się silnik oraz
obudowa na centralę sterującą i transformator. Obudowa dodatkowo posiada czujniki
bezpieczeństwa (otwarcia) obudowy i systemu rozsprzęglania.
Szlaban GARD 4 występuję w 2 wersjach:
G4040 - obudowa z galwanizowanej, malowanej stali, silnik 24V DC, obudowa na centralę i transformator.
G4040I - obudowa ze stali nierdzewnej, silnik 24V DC, obudowa na centralę i transformator;
Szlaban mo e być dostarczany z kompatybilnymi akcesoriami takimi jak:
G02040
G04060
G06080
ZL 38
LB 38
G02801
G02802
G03750
G03751
G02803
G02804
G02807
G02808
G02809

Sprę yna wywarzająca ( ółta) O 40 mm
Sprę yna wywarzająca (zielona) O 50 mm
Sprę yna wywarzająca (czerwona) O 55 mm
Centrala sterująca przygotowana do sterownia radiowego
Karta zasilania awaryjnego
Lampa ostrzegawcza w kształcie kopuły szlabanu
Wspornik monta owy do fotokomórek serii DIR
Owalne ramię aluminiowe, malowane, z dolna listwą ochronną. Długość 4000 mm.
Wspornik do monta u baterii zasilania awaryjnego.
Listwa świetlna
Przewody podłączeniowe do listwy świetlnej
Podpora ramienia stała
Podpora ramienia ruchoma - podwieszana.
Naklejki ostrzegawcze (20 szt. )

Wa ne: Sprawdź czy u ywane akcesoria bezpieczeństwa są oryginalnymi produktami
CAME, jest to gwarancja łatwego monta u i bezpiecznego u ytkowania

4. 2 Dane techniczne
Zasilanie: 230V A. C. 50/60Hz
Zasilanie silnika: 24V D. 50/60Hz
Max. pobór prądu: 1. 3 A
Moc: 300W
Max. moment obrotowy: 220 Nm
Przeło enie: 1/202

Czas otwarcia: 2÷6 sek N
Sprawność: u ytkowanie intensywne.
Poziom ochrony: IP54
Waga: 54 kg
Temperatura pracy: -20oC ÷ 55 oC

4. 3 Główne elementy
123456789-

kopuła górna
płaszczyzna monta owa ramienia
pośrednia blacha monta owa
uchwyt mocujący ramię
osłona
Obudowa szlabanu
drzwiczki inspekcyjne
Motoreduktor
Obudowa centrali sterującej z
transformatorem wykonana z ABS

Akcesoria
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

G0465
G02809
ZL 38

Aluminiowe firanki pod ramie w odcinkach 2 m
Podpora ramienia podwieszana
Naklejki ostrzegawcze ( 20 szt. )
Lampa ostrzegawcza
Wspornik do monta u baterii.
Centrala sterująca ZL38.

4. 4 Wymiary zewnętrzne.

Instalacja urządzenia musi być wykonana przez wykwalifikowany personel z pełnym
przestrzeganiem norm regulacji siły.
5. MONTA URZADZENIA
5. 1 Wstępna kontrola
Przed przystąpienie do monta u nale y
o
o

Upewnić się, e miejsce wybrane na monta szlabanu nie stwarza adnego zagro enia.
Przedłu enie przewodu ochronnego wewnątrz obudowy jest dopuszczalne, ale nale y
dodatkowo zaizolować wszystkie połączenia.
Poło yć odpowiednie peszle lub korytka na przewody by zapobiec mechanicznym
uszkodzeniom przewodów.

:
5. 2 Narzędzia i materiały.
Upewnij się, czy posiadasz wszystkie niezbędne do instalacji narzędzia oraz czy gwarantują
bezpieczeństwo. Poni ej umieszczamy rysunki niezbędnego do prawidłowej instalacji wyposa enia.

5. 3 Lista kablowa i minimalne przekroje

Typowa instalacja.

1- Jednostka szlabanowa GARD
2- Płyta sterująca
3- Ramię aluminiowe
4- Naklejki odblaskowe
5- Listwa świecąca
6- Lampa ostrzegawcza
7- Kolumna pod fotokomórki

8910111213-

Fotokomórki
Stała podpora ramienia
Pętla indukcyjna
Wspornik monta owy fotokomórki
Czytnik kart
Kolumna pod czytnik

5. 4 Instalacja płyty monta owej
Poni ej podano jedynie przykłady, gdy faktyczna ilość miejsca zajmowana przez szlaban i
akcesoria, jest zale na od konfiguracji i musi być ka dorazowo oszacowana przez
instalatora.

1) Przygotować wykop pod fundament i
przeprowadzić peszel na przewody jak na
rysunku.

2) Przytwierdzić 4 kotwy monta owe do płyty monta owej i
osadzić całość w wykopie.

3) Zalać betonem kotwy do poziomu płyty
monta owej, pamiętając by peszel na
przewody przechodził przez okrągły otwór w
płycie monta owej. Płyta powinna być czysta,
idealnie wypoziomowana. Gwinty śrub muszą
pozostać czyste.

4) Zdjąć nakrętki i podkładki ze śrub, umieścić obudowę na
płycie monta owej, tak by śruby mocujące przeszły przez
otwory w obudowie. Przykręcić obudowę do płyty
monta owej nakrętkami i podkładkami. 5. Instalacja urządzenia

1) Odkręcić dwie śruby po obu stronach
kopuły i unieść kopułę. Otworzyć
zamek dostarczonym kluczem (obrót
klucza przeciwnie do kierunku ruchu
wskazówek zegara) i wyjąć pokrywę
drzwiczki).

2) Szlaban przystosowany jest do monta u
lewostronnego ( po lewej stronie przejazdu
widzianego od wewnątrz).

3) Je eli wymagana jest instalacja
prawostronna, koniecznym jest
odwrócenie kierunku otwarcia ramienia.
W tym celu nale y:
o zdjąć uchwyt mocujący sprę yny
o rozsprzęglić silnik
o obrócić ramię transmisyjne
o zasprzęglić silnik
o zamontować uchwyt mocujący
sprę yny w drugim otworze w
ramieniu transmisyjnym
o Zamienić miejscami przewody na
zaciskach M i N
o zamienić miejscami przewody na
zaciskach FA i FC

5. Instalacja urządzenia c. d.

Płyta monta owa

ramienia

Pośrednia płyta monta owa
Obudowa uchwytu

ramienia
4)

Umieścić środkową (Pośrednią) płytę
monta ową ramienia pomiędzy płytę
monta ową a osłonę i skręcić całość
jedną śrubę UNI 5931 M8x20 bez
dokręcania.

5) Wsunąć ramię w obudowę uchwytu
ramienia i skręcić śrubami UNI 5931
M8x12.

6) Odmierzyć po ądaną długość ramienia i
przyciąć ramie oraz listwę. Wsunąć gumową
osłonę oraz wsuwki z obu stron ramienia. d

7) Przymocować osłonę ramienia śrubami
UNI 6954 O 3, 9x19.

5. 6 Wywa anie ramienia szlabanu
1) Przed wywa aniem ramienia nale y dobrać odpowiednie sprę yny zgodnie z tabelką poni ej.

G2040 sprę yna O 40 mm
G4060 sprę yna O 50 mm
G6080 sprę yna O 55 mm
Światło przejazdu (max

3, 75m)

Długość ramienia (m)

1. 5

2. 00 2. 25

1. 75

2. 50 2. 75 3. 00

3. 25

3. 50 3. 75

Ramię + Guma ochronna pod ramieniem

?

?

?

?

?

??

????????

Ramię + Guma ochronna pod ramieniem i listwą świecącą

?

?

?

??

??

??

????????

Ramię + firanka aluminiowa

?

??

??

??

??????????????

Ramię + firanka aluminiowa i listwa świecąca

?

??

??

??

??????????????

Ramię + Guma ochronna pod ramieniem i podpora ruchoma

?

??

??

??

??????????????

Ramię + Guma ochronna pod ramieniem listwa świecąca i podpora ruchoma

?

??

??

??

??????????????

Ramię + firanka aluminiowa i podporą ruchomą

?

??

??

??

???????????

Ramię + listwa świecąca, firanka i podpora ruchoma

?

??

??

??

???????????

2) Rozsprzęglić silnik i ustawić ramię w pozycji pionowej o
ponownie zasprzęglić.

3) Wkręcić uchwyt w
sprę ynę i przymocować górną część sprę yny do
uchwytu za pomocą nakrętki,

4) Zahaczyć dolną część sprę yny
do uchwytu monta owego,
rozsprzęglić silnik i ręcznie
obracać śrubę a ramię ustawi
się pod kątem 45 stopni.

5) Dokręcić nakrętkę blokującą na sprę ynie i zasprzęglić silnik.

NOTA: Upewnić się, e sprę yna działa prawidłowo:
o - sprę yna jest luźna, gdy ramie jest uniesione (pionowo)
o - sprę yna jest ściśnięta, gdy ramie jest opuszczone (poziomo)

5. 7 Instalacja centrali sterującej ZL38

1) Odkręcić trzy śruby pokrywy obudowy centrali
( na górze szlabanu)

2) Wło yć do obudowy centralę i przymocować ją śrubami z zestawu.
Wykonać podłączenia elektryczne (patrz: dokumentacja centrali)

5. 8 Regulacja wyłączników krańcowych
Włączyć zasilanie centrali sterującej, wykonać szereg czynności regulujących poło enie ramia w
pozycji otwartej i zamkniętej, a następnie, w razie konieczności, wyregulować odboje.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa, regulację ramienia powinno się wykonywać z pokrywą
(drzwiczkami) zamkniętą.
1) Wykonać cykl zamknięcia. Wyregulować
pozycję ramienia otwartego przekręcając
wolny odbój -zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara by wydłu yć bieg
ramienia lub odwrotnie, by skrócić bieg
ramienia. Zalecane jest ustawienie pozycji
otwarcia ramienia na ~89 stopni od poziomu.
Uwaga! Zamknięcie szlabanu poprzedzone jest
etapem spowolnienia ruchu wyzwalanego

2) Procedura dla regulacji pozycji otwarcia jest podobna. Nale y wyregulować odbój zamykający, by ramię
znajdowało się w pozycji równoległej do podło a.

3) Po dokonaniu regulacji nale y dokręcić
nakrętki blokujące odboje.

4) Po wykonaniu regulacji na centrali sterującej
nale y zało yć i przykręcić górną część
obudowy centrali.

5) Wsunąć pokrywę (drzwiczki) i zamknąć ją.

6) Nało yć kopułę na szczyt szlabanu i przykręcić
dwiema śrubami UNI 6954 fi3, 9x13.

6. OBSŁUGA
6. 1 Przeglądy okresowe
Urządzenie nie wymaga specjalnych przeglądów. Jako środek zapobiegawczy i w
przypadku intensywnego u ytkowania szlabanu, zaleca się dokonywać przeglądów okresowych (co
6 miesięcy) stanu przewodów silnika, regulacji sprę yn, dokręcania śrub i nakrętek i naoliwienia
styków części ruchomych i stałych.

7. ROZBIÓRKA I ZŁOMOWANIE

W swojej fabryce, CAME CANCELLI AUTOMATICI S. A. wdro yło system zarządzania
środowiskiem certyfikowany UNI EN ISO 14001 by dbać o środowisko naturalne. Proszę
wspieraj nasze wysiłki w ochronie środowiska - co firma CAME uwa a za jeden z
priorytetów działania - przez stosowanie się do poni szych zalecen podczas demonta u
i złomowania szlabanu:
WYRZUCANIE OPAKOWANIA - elementy opakowania ( tektura, plastik, etc. ) są
zakwalifikowane jako odpadki stałe nadające się do powtórnego przetworzenia.
Przed wyrzuceniem opakowań, nale y zapoznać się z miejscowymi regulacjami
prawnymi dotyczącymi danego rodzaju materiału.
PROSZĘ POZBĄDŹ SIĘ OPAKOWAŃ PRAWIDŁOWO
ZŁOMOWANIE URZĄDZENIA - Produkt składa się z wielu ró nych materiałów.
Większość z zastosowanych materiałów ( aluminium, plastik, stal, przewody etc. )
nadaje się do wyrzucenia do normalnych koszy lub do koszy na odpadki podlegające
recyclingowi. Inne materiały (centrale sterujące, baterie pilotów, etc. ) mogą zawierać
substancje szkodliwe i powinny zostać zwrócone wyspecjalizowanym firmom w celu
utylizacji. Przed złomowaniem nale y zapoznać się z miejscowymi regulacjami prawnymi
dotyczącymi danego rodzaju materiału.
PROSZĘ POZBĄDŹ SIĘ OPAKOWAŃ PRAWIDŁOWO

Skrócona instrukcja instalacji
GPON ONT HALNY HL-1GE

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

1. 1 Kontrola bezpieczeństwa
Przed zainstalowaniem urządzenia należy sprawdzić następujące elementy.
1. 1. 1 Bezpieczeństwo elektryczne

 • Upewnij się, że w pobliżu nie ma przedmiotów łatwopalnych, przewodzących lub wilgotnych. Sprawdź, czy kable są przestarzałe i czy inne urządzenia elektryczne są ułożone stabilnie,
 • Sprawdź, czy przemienny lub stały prąd wejściowy mieści się w dopuszczalnym zakresie urządzenia, czy polaryzacja prądu stałego jest prawidłowa i czy linia uziemienia jest prawidłowo podłączona. 2 Pozycja urządzenia
 • Ponieważ działające urządzenie elektryczne łatwo wytwarza ciepło, należy umieścić urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu,
 • Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia i nie umieszczaj urządzenia na obudowie komputera,
 • Trzymaj urządzenie z dala od ciepła i wody,
 • Sprawdź, czy dostępne jest zasilanie. Wejście voltagZakres wahań musi być mniejszy niż 10%. Wtyczka nie powinna dzielić jednego gniazdka z suszarką do włosów, żelazkiem czy lodówką.

1. 2 Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

 • Przeczytaj uważnie instrukcję szybkiej instalacji przed użyciem urządzenia,
 • Zwróć uwagę na wszystkie przestrogi w przewodniku szybkiej instalacji,
 • Nie używaj żadnych akcesoriów, które nie należą do urządzenia bez uprzedniej zgody producenta, ponieważ może to spowodować pożar lub uszkodzenie produktu,
 • Użyj zasilacza dołączonego do zestawu,
 • Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu,
 • Dbaj o to, aby urządzenie było suche, wentylowane, odporne na deszcz i czyste,
 • W czasie wyładowań atmosferycznych należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i wszystkie przewody połączeniowe, aby chronić urządzenie przed wyładowaniami atmosferycznymi,
 • Czyść urządzenie miękką i suchą szmatką, a nie płynem lub atomizerem. Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem,
 • Wyłącz bezczynne urządzenie,
 • Utrzymuj otwór wentylacyjny w czystości i zapobiegaj wpadaniu jakichkolwiek przedmiotów do urządzenia. W przeciwnym razie może to spowodować zwarcie i dalsze uszkodzenie urządzenia lub pożar. Nie rozpylać cieczy na powierzchnię urządzenia,
 • Nie otwieraj obudowy urządzenia, zwłaszcza podczas włączania urządzenia,
 • Przed podłączeniem lub odłączeniem zasilania upewnij się, że zasilanie jest wyłączone, unikając w ten sposób przepięcia,
 • Zachowaj ostrożność podczas odłączania zasilania, ponieważ transformator może być bardzo gorący,
 • Zakryj interfejs optyczny nasadką interfejsu światłowodowego, gdy nie jest używany. Unikaj bezpośredniego kontaktu oczu z laserem emitowanym przez interfejs optyczny. Jeśli to możliwe, noś okulary ochronne, aby chronić oczy.

Uwaga:
Prosimy o dokładne zapoznanie się z powyższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia. Użytkownicy powinni ponosić odpowiedzialność za wszelkie wypadki wynikające z nieprzestrzegania powyższych instrukcji.

Przegląd

W tym rozdziale opisano głównie funkcje i strukturę HALNy HL-1GE.
2. 1 Cechy i funkcje

 • Szybka szybkość. Obsługa szybkości transmisji danych w górę do 1. 25 Gb / s i łącza w dół do 2. 5 Gb / s,
 • Silna konserwowalność. Zapewnij różne stany wskaźników LED, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów,
 • Duża odległość transmisji, do 20 km.

2. 2 Panel przedni i tylny
Opis panelu przedniego i panelu tylnego GPON ONU w następujący sposób. 2. 1 Panel przedni

Rys. 1 - Panel przedni

DOPROWADZIŁO

Kolorstatus

Opis

MOCZielonyOnMoc działa normalnie.
pozaUrządzenie wyłączone lub zasilanie jest nieprawidłowe.
PONZielonyZapoznać się z tabelą 2: „Instrukcja stanu diody LED PON”
LOSCzerwonyZapoznać się z tabelą 2: „Instrukcja stanu diody LED PON”
LANZielonyOnPołączenie interfejsu Ethernet jest normalne.
MigaćDane przesyłane są przez interfejs Ethernet.
pozaNie można nawiązać połączenia interfejsu Ethernet.

Tabela 1. Tabela wskazań diody LED ONU
Instrukcja stanu diody LED PON
PONLOSOpis
pozapozaONT jest wyłączony przez OLT
MigaćpozaONT rejestruje się w OLT
OnpozaONT już zarejestrował się w OLT
pozaMigaćŚwiatłowód nie jest prawidłowo podłączony

Tabela 2. Instrukcja stanu diody PON

2. 2 Panel tylny

Rys. Panel tylny

Opis tylnego panelu ONU:

Interfejs / przycisk

Funkcjonować

LANInterfejs Ethernet do podłączenia do komputera lub interfejsu Ethernet przełącznika.
ResetujNaciśnij przycisk przez 10 sekund, aby ponownie uruchomić ONU i przywrócić domyślne ustawienia fabryczne.
MocPodłącz kabel zasilający
ON / OFFWłącz / wyłącz zasilanie.

Tabela 3 Opis portu panelu tylnego

Instalacja ONU

W tym rozdziale opisano wymagane czynności instalacyjne przed pierwszym użyciem urządzenia.
3. 1 Aplikacja sieci produktowej - FTTH
Światłowód do domu (FTTH) oznacza instalację ONU w rezydencjach lub budynkach korporacyjnych. Terminal linii optycznej (OLT) jest umieszczony w centralnym pomieszczeniu sprzętowym. Jednostka ONU może być umieszczona w domu użytkownika lub może zapewnić połączenie dla użytkownika za pośrednictwem interfejsu Ethernet, zgodnie z wymaganiami użytkownika. OLT łączy się z ONU z dystrybutorem optycznym w sposób punkt-wielopunkt. Zobacz poniższy rysunek.

Uwagi:
ONU dotyczy instalacji w domu lub na korytarzu. Ponieważ instalacja i okablowanie w korytarzu są stosunkowo złożone, pozwól profesjonalnym inżynierom wdrożyć je zgodnie z rzeczywistą sytuacją. Niniejsza instrukcja opisuje procedurę instalacji urządzenia w domu i służy wyłącznie jako odniesienie. 2 Przygotowania do instalacji
Interfejs Ethernet komputera łączy się z interfejsem Ethernet jednostki ONU. Przed zainstalowaniem upewnij się, że karta Ethernet jest już zainstalowana w komputerze.

3. 3 Podłączanie ONU

3. 3. 1 Podłączanie kabla sieciowego
Krok 1 Użyj jednego końca kabla sieciowego do podłączenia interfejsu Ethernet komputera.
Krok 2 Użyj drugiego końca kabla sieciowego, aby podłączyć interfejs Ethernet na panelu tylnym HALNy HL-1GE. 2 Podłączanie światłowodu
Uwaga:

 • Gdy światłowód nie jest używany, należy zasłonić interfejs optyczny ONU i osłonę przeciwpyłową światłowodu. Zapobiegaj zanieczyszczeniu tłuszczem, kurzem lub zanurzeniem w wodzie, co może spowodować niedostępność światłowodu i interfejsu optycznego urządzenia.
 • Jeśli podczas okablowania światłowody wymagają mocowania lub zginania, nie należy mocować ich zbyt mocno. Unikaj wytłaczania włókien, które może prowadzić do zwiększenia materiału włóknistego lub niedostępnego włókna.

3. 3 Podłączanie zasilacza i przewodu zasilającego

 • Podłącz końcówkę wyjściową zasilacza znajdującego się w zestawie z urządzeniem do końcówki wejściowej zasilacza ONU,
 • Włóż jeden koniec przewodu zasilającego dołączonego do urządzenia do końcówki wejściowej zasilacza. Włóż drugi koniec przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego,
 • Sprawdź, czy wskaźnik zasilania jest włączony. Jeśli się świeci, zasilanie działa normalnie. W przeciwnym razie sprawdź, czy przewód zasilający i zasilacz są prawidłowo podłączone.

Rozwiązywanie problemów

Objaw

Rozwiązanie

Wskaźnik POWER nie świeci się
 • Sprawdź, czy podłączenie zasilania jest prawidłowe,
 • Sprawdź, czy zasilacz pasuje do urządzenia.
Wskaźnik PON nie świeci się
 • Sprawdź, czy SN z ONU pasuje do OLT,
 • Sprawdź, czy tłumienie optyczne mieści się w normalnym zakresie.
Wskaźnik LOS nie świeci się
 • Sprawdź, czy światłowód jest prawidłowo włożony,
 • Sprawdź, czy złącze światłowodu jest czyste.
Wskaźniki LAN nie świecą
 • Sprawdź, czy karta sieciowa komputera jest włączona,
 • Sprawdź, czy używane są kable sieciowe zawarte w pakiecie z urządzeniem,
 • Sprawdź, czy połączenie kabla sieciowego jest normalne,
 • Sprawdź, czy wskaźnik karty sieciowej jest włączony,
 • Sprawdź, czy karta sieciowa działa w normalnym stanie.

Specyfikacja techniczna

Główne specyfikacje techniczne

StandardStandard GPONITU-T G. 984. x i G. 988
KursUplink1. 25Gbps
Łącze w dół2. 5Gbps
InterfejsInterfejs optycznyTryb pojedyńczy
Port LANRJ-45 10/100/1000Mbps MDI/MDIX Samoadaptacja

Charakterystyka fizyczna i wymagania środowiskowe 

Wejście zasilacza100 V ~ 240 V AC , 50 Hz ~ 60 Hz
Zasilanie całego urządzenia12 V DC / 0. 5 A.
Standardowe zużycie energii
Temperatura robocza0˚C ~ 45˚C
Wilgotność pracy10% ~ 90% (bez kondensacji)
WymiarDł. X szer. X wys. : 93 mm x 93 mm x 22 mm
Waga

Dodatek A Akronimy i skróty
GPONGigabitowa pasywna sieć optyczna
FTTBŚwiatłowód do budynku
FTTHWłókno do domu
OLTZłącze linii optycznej
ONZJednostka sieci optycznej
PONPasywna sieć optyczna

Dodatkowe informacje:
Deklaracja zgodności (CE)
To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z określonymi normami wymaganymi przez Dyrektywę Rady 2014/30/UE. Urządzenie jest zgodne z niniejszą deklaracją CE, jeśli instalacja została wykonana zgodnie z instrukcją i dokumentacją. Importer nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia.
Pełny dokument znajduje się poniżej web strona i jest dostępna w importerze:
Warunki CE / gwarancji:
www. pl
import:
FIBRAIN Sp. ogród zoologiczny
36-062 Zaczernie 190F (POLSKA)
[email chroniony]

Informacje dostarczane przez HALNy Networks są uważane za dokładne i wiarygodne. Importer nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za jego użycie, ani za jakiekolwiek naruszenia patentów lub innych praw osób trzecich, które mogą wyniknąć z jego użycia. Żadna licencja nie jest udzielana w sposób dorozumiany lub w inny sposób w ramach jakiegokolwiek patentu lub praw patentowych producenta. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Recykling
Ten produkt jest oznaczony symbolem selektywnego sortowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Oznacza to, że ten produkt musi być traktowany zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19 / UE w celu recyklingu lub demontażu. Pozwoli to zminimalizować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikające z możliwości obecności w urządzeniach substancji, mieszanin i niebezpiecznych składników. Użytkownik może przekazać produkt do właściwej organizacji zajmującej się recyklingiem, do punktów zbiórki WEEE lub do dystrybutora (zgodnie z lokalnymi przepisami).

Dokumenty / Zasoby

Referencje

Najnowsze wersje dokumentów dotyczących produktów Tersano jak Lotus Pro, iClean mini i iClean Pro.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedniego dokumentu, skontaktuj się z nami pisząc na cleanox@cleanox. pl lub użyj formularza kontaktowego.

Instrukcja obsługi dozownika Lotus Pro - pobierz

Instrukcja instalacji i uruchomienia dozownika Lotus Pro - pobierz

Specyfikacja Techniczna dozownika Lotus Pro - pobierz

Instrukcja obsługi iClean mini - pobierz

Instrukcja obsługi iClean Pro - pobierz

Karta charakterystyki środka chemicznego (SDS) - pobierz

Lista patogenów - pobierz

Diagnostyka urządzenia Lotus Pro - pobierz

Instrukcja wymiany kartridża w dozowniku Lotus Pro - pobierz

Instrukcja instalacji i uruchomienia Ge Je1234lwh

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i uruchomienia Ge Je1234lwh

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i uruchomienia Ge Je1234lwh